Statut

Statut Spółki Akcyjnej "Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie"


S T A T U T


PRZEDSIĘBIORSTWO   KOMUNALNE


W    W I E R U S Z O W I E


S P Ó Ł K A      A K C Y J N A

 

Teksty jednolity
Stan prawny na dzień 25 lipca  2016 roku. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: ---------------------------------------------------------------------


§ 1. Firma Spółki brzmi:   „Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna „  ----


§ 2. Siedziba Spółki mieści się w Wieruszowie przy ul. Bs. S. Bareły nr.13. -------------------------


§ 3. Założycielem Spółki jest Gmina Wieruszów. ---------------------------------------------------------


§ 4. Spółka powstaje na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r o prywatyzacji

      przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. Nr 51 poz. 298 / tj. w wyniku  wniesienia do niej -------

      zorganizowanych części majątku likwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i   

     Mieszkaniowej w Wieruszowie. ---------------------------------------------------------------------------


§ 5. Spółka działa na podstawie niniejszego statutu. -------------------------------------------------------

      W braku postanowień statutu stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy

      z dnia 30 sierpnia 19966 roku o  komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /   

      Dz. U. Nr. 188 poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/------------------------------------------------------------------


§ 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------------------------------


§ 7. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały,-

      filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach------

      wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych. ---------------------------------------------------------


§ 8. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------


§ 9. Przedmiotem działalności Spółki jest : --------------------------------------------------------------------

1/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych Kod PKD

   01.41B---------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Kod PKD 20.30 Z-----------    

3/ Produkcja opakowań drewnianych Kod PKD 20.40.Z ---------------------------------------------

4/ Produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej Kod PKD 28.11.B

5/ Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych Kod PKD 28.11.C

6/ Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Kod PKD 28.12.Z --------------------

7/ Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.A-------------------------------   

8/ Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ Kod PKD 40.30.B----------------------------

9/ Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej Kod PKD  41.00.A-----------

10/ Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody Kod PKD 41.00.B------------------

11/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych i roboty ziemne Kod PKD 45.11.Z -----------

12/ Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kod PKD 45.12.Z ----------

13/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków Kod    

      PKD 45.21.A -------------------------------------------------------------------------------------------

14/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych Kod PKD

      45.21.B ---------------------------------------------------------------------------------------------

15/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych,

     rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – Kod PKD 45.21.D---

16/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie

      indziej nie  sklasyfikowanych Kod PKD 45.21.F -------------------------------------------------

17/ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kod PKD 45.22.Z ----------------------------

18/ Budowa dróg kołowych i szynowych Kod PKD 45.23.A ----------------------------------------

19/ Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych Kod PKD 45.23.B ----

20/ Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej Kod PKD 45.24.B --------------------------

21/ Roboty związane z fundamentowaniem Kod PKD 45.25,B-------------------------------------

22/ Wykonywanie robót  budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych Kod

     PKD  45.25.C---------------------------------------------------------------------------------------

23/ Wykonywanie robót budowlanych murarskich Kod PKD 45.25.D-----------------------------

24/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli Kod PKD 45.31.A ------------  

25/ Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych Kod PKD 45.32.Z ---------------------------  

26/ Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych Kod PKD 45.33.A -----

27/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych Kod PKD 45.33.B----------------------------------

28/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kod PKD 45.34.Z ------------------------

29/ Tynkowanie Kod PKD 45.41.Z----------------------------------------------------------------------

30/ Zakładanie stolarki budowlanej Kod PKD 45.42.Z------------------------------------------------

31/ Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian Kod PKD 45.43.A------------------------

32/ Sztukatorstwo, malowanie i szklenie Kod EKD 45.43.B----------------------------------------

33/ Malowanie  Kod EKD 45.44.A-----------------------------------------------------------------------

34/Szklenie kod PKD 45.44.B -----------------------------------------------------------------

35/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kod PKD 45.45.Z------

36/ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych Kod EKD 50.20.A------------------------

37/ Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami

     samochodowymi  Kod PKD 50.20.B----------------------------------------------------------------

38/ Sprzedaż detaliczna paliw  Kod PKD 50.50.Z------------------------------------------------------

39/ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Kod

     PKD 51.51.Z--------------------------------------------------------------------------------------------

40/ Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD

      51.53.B------------------------------------------------------------------------------------------------

41/ Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Kod PKD 51.57.Z -------------------------------------------

42/ Transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi kod PKD 60.24.A,---------------

43/ Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą Kod PKD 60.24.C---------------------------

44/ Zarządzenia nieruchomościami na zlecenie kod  PKD 70.32.Z----------------------------------

45/ Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 71.32.Z ---------------------------------

46/ Działalność rachunkowa-księgowa Kod PKD 74.12.Z--------------------------------------------

47/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kod PKD  

     74.14.A------------------------------------------------------------------------------------------------

48/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i  technologicznego  

      Kod PKD 74.20.A -------------------------------------------------------------------------------------

49/ Działalność geodezyjna i kartograficzna Kod PKD 74.20.C-------------------------------------

50/ Badania i analizy techniczne Kod PKD 74.30.Z---------------------------------------------------

51/ Sprzątanie i czyszczenie obiektów Kod PKD 74.70.Z --------------------------------------------

52/ Gospodarowanie odpadami Kod PKD 90.02,Z-----------------------------------------------------

53/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Kod PKD 90.01.Z --------------------------------------

54/ Działalność sanitarna i pokrewna kod PKD 90.03.Z---------------------------------------------

55/ Pogrzeby i działalność pokrewna Kod PKD 93.03.Z ---------------------------------------------

56/ Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu Kod EKD 80.41.Z--------------------------------------

57/ Pozyskiwanie drewna Kod PKD 02.20.Z --------------------------------------------------------

58/ Działalność usługowa związana z leśnictwem Kod PKD 02.40.Z -------------------------------

59/ Produkcja wyrobów tartacznych Kod PKD 16.10.Z ---------------------------------------------

60/ Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów

     używanych do wyplatania Kod PKD 16.29.Z -------------------------------------------------------

61/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod PKD 43.99.Z

62/ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kod PKD 46.73.Z

63/ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Kod PKD 49.31.Z ---------------------------

64/ Działalność taksówek osobowych Kod PKD 49.32.Z ------------------------------------------------

65/ Pozostały transport pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Kod PKD 49.39.Z -----------

66/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kod PKD 68.20.Z –

67/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kod PKD 77.32.Z -----------------------

68/ Pozostałe sprzątanie Kod PKD 81.29.Z ----------------------------------------------------------------

 

II. KAPITAŁ  WŁASNY -------------------------------------------------------------------------------------


§ 10. 1/. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.338,500-zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów

trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 97.795 akcji o wartości   nominalnej po 300.00 zł (słownie: trzysta złotych) za jedną akcję, z których  46.831 akcji jest akcjami na okaziciela  a 50.964 akcji jest akcjami imiennymi wydanymi za wkład  niepieniężny.  

         2/ Wszystkie akcje wymienione w ust 1. należą do czasu ich udostępnienia osobom trzecim -----  

              do gminy Wieruszów. -------------------------------------------------------------------------------------

         3/ Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub ---------  

             umorzenie części akcji. Akcje mogą być umorzone każdego roku z czystego zysku. ------------


§ 11. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi


§ 12.1/.W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym-

           i spowoduje wydanie przez ten bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. –


        2/ Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do ------------  

            rozporządzenia akcją i wykonywania innych praw z akcji. -------------------------------------------


        3/ Akcjonariusz może podjąć akcję z depozytu. Wydana akcja zostaje wówczas zamieniona na --  

            akcję imienną i może być powtórnie zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim----

            złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust.1.


§ 13. 1/. Zbycie akcji  spółki oraz udostępnianie akcji pracownikom spółki odbywać się będzie --------

             na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i -----------  

             prywatyzacji przedsiębiorstwo państwowych / Dz.U. nr. 118,poz. 561 i Nr. 156 poz. 775/.-----


III. WŁADZE  SPÓŁKI. --------------------------------------------------------------


§ 14. Władzami Spółki są : ------------------------------------------------------------------------------------------


        1/ Zarząd Spółki ------------------------------------------------------------------------------------------------


        2/ Rada Nadzorcza ---------------------------------------------------------------------------------------------


       3/ Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------


A. ZARZĄD  SPÓŁKI. -----------------------------------------------------------------------------


§ 15. 1/ Zarząd Spółki składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu Spółki. -----------------------------


        2/ Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, ---------

            który trwa dwa lata. -----------------------------------------------------------------------------------------    

        3/ Prezesa Zarządu Spółki wybiera Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------


§ 16. 1/ Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje  ją na zewnątrz. ---------------------------------------


        2/ Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym-----  

            Statutem  do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu-----

            działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------


        3/ Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. ----------------------------------

            Regulamin uchwala Zarząd , a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----------------------------------------


        4/ Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki. ---------------


§ 17. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady-------

        Nadzorczej delegowany spośród jej członków.------------------------------------------ -----------------

        W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem Pracy członka ---

        Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.   RADA   NADZORCZA. ----------------------------------------------------------------------


§ 18. 1/ Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powołanych na 3 lata. ------------------------------------------


        2/ Walne Zgromadzenie wybiera 3/5 członków Rady Nadzorczej, zaś 2/5 członków Rady                     

Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w spółce..-------------------


        3/ Szczegółowy tryb przeprowadzenia  wyborów członków Rady Nadzorczej przez--------------

            pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników---

            w Radzie. -----------------------------------------------------------------------------------------------


        4/ Członkowie  Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu

             terytorialnego,- są powoływani spośród osób, które  posiadają wyższe wykształcenie

             potwierdzone okazaniem dyplomu lub jego wypisu, złożonym egzaminem dla kandydatów

             na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

             w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji

             i prywatyzacji ( Dz.U. z 2002 roku Nr. 171, poz. 1397 z późn. zm.”) albo zdały przed komisją

             powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu,

             Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisów

             art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych

             i ich prywatyzacji ( Dz. U. Nr. 44, poz.2022 z późn. zm.) lub posiadać wpis na listę radców

             prawnych, adwokatów lub biegłych rewidentów księgowych albo posiadać tytuł naukowy

             doktora  habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych.


§ 19. 1/ Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona ---------------------

            Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb także sekretarza Rady.


        2/ Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności ------------------

            Z-ca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i ----

            otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru -

            przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------------------------------


        3/ Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza  Rady z ---------

             pełnionych funkcji. -----------------------------------------------------------------------------------------


§ 20. 1/ Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. ----------------------------------


        2/ W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją ---

             wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego, czyni to jego Zastępca ---    

             lub inny członek upoważniony  przez Radę. ------------------------------------------------------------


        3/ Przewodniczący Rady nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady -

            także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.-----

            Posiedzenia powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ------------


§ 21. 1/ Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich

            członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej czterech członków Rady. ------------


        2/ Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. ---------------


        3/ Rada nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jego postępowania.-

            Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne  Zgromadzenie---------------

            akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------


§ 22. 1/ Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------------------


        2/ Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego  wykonywania ---------

            czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------------------------------


        3/ Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych-------------

             uprawnień Rady Nadzorczej należy : -------------------------------------------------------------------

        1. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat, -------------------------------------------------------

        2. badanie sprawozdania Zarządu spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub--------

            pokrycia strat, ------------------------------------------------------------------------------------------------

        3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których-

             mowa w pkt. 1 i 2 , -----------------------------------------------------------------------------------------

        4. powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu oraz dokonywanie czynności, o --    

            których mowa w § 19, --------------------------------------------------------------------------------------

        5. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania  czynności-

            Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych------------

            powodów  nie może działać, -------------------------------------------------------------------------------

        6. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego -------------------

            Przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------

        7. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie zmiany kapitału akcyjnego, ----    

            emisji obligacji, zbycia nieruchomości Spółki, zbycia  i wydzierżawienia przedsiębiorstwa ----

            oraz ustanowienia nim prawa użytkowania,-------------------------------------------------------------

        8. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów albo akcji w innej Spółce oraz-

            na przystąpienie do spółek innych organizacji, ---------------------------------------------------------

        9. wyrażanie zgody na jednorazowe zwolnienie pracowników Spółki w ilości przekraczającej----

            jedną dziesiątą ogółu załogi, -------------------------------------------------------------------------------

     10. wyrażanie zgody na zwarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy ------------------

           zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej piątej kapitału ---------

           akcyjnego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     11. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, -----------------------------------------------


§ 23. 1/ Rada nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do----

            Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. ------------------------------------------------------------


        2/ Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, -

            wniosków lub inicjatyw Rady nie później w ciągu dwóch tygodni. ----------------------------------


§ 24. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu  i ---------------

        pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać ---

        księgi i dokumenty . -------------------------------------------------------------------------------------------


§ 25. 1/ Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie zajmują się--

             interesami konkurencyjnymi dla Spółki.-----------------------------------------------------------------


        2/ Dodatkowe wynagrodzenie dla członków rady delegowanych do indywidualnego ---------------

            wykonywania czynności nadzorczych określa Walne Zgromadzenie. -------------------------------


§ 26. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka , Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu-

        dokonania wyborów uzupełniających nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustąpienia. -----------


§ 27. 1/ Do chwili udostępnienia przez Gminę Wieruszów akcji Spółki osobom trzecim kompetencje---

            Walnego Zgromadzenia wykonuje Burmistrz Wieruszowa lub pełnomocnik ustanowiony

             przez ten Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------

        2/ Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne na podstawie art.2 pkt.2

             oraz art.8 pkt.8 ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących

             niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr.26 poz.306 ) w wysokości : ---------------------

             a/ 40 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------    

 b/ 36 % dla  Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej -----------------------

 c/ 33 % dla  pozostałych członków Rady Nadzorczej ---------------------------------------------

                 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród

                 z  zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu   

                Statystycznego. -------------------------------------------------------------


§ 1. C.   WALNE   ZGROMADZENIE. --------------------------------------------------------


§ 28. 1/ Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------


        2/ Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca maja każdego--

            roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


        3/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na -----

            pisemny wniosek Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej wybranych przez --------------

            pracowników, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą---

            kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy

            wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. ------------------------------------------------------------


        4/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków--  

            Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub na wniosek akcjonariuszy powinno-------

            nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ----------------------------------------


       5/ Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie : -------------------------------------------------------

       1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie

           określonym w ust.2, ------------------------------------------------------------------------------------------

       2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa

           w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------


       6/ Uprawnienie określone w ust. 5 pkt.2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej-------------

           wybranym- przez pracowników. --------------------------------------------------------------------------


       7/ Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują swoje uprawnienia ------

            określone w ust. 3 i 6 oraz w § 32 ust.3 w formie pisemnego wniosku. -----------------------------


§ 29. 1/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem---

             obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

         2/ Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------

         3/ Rada Nadzorcza, członkowie Rady nadzorczej wybrani przez pracowników oraz ---------------

             akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać-----------------

             umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego-------------------

             Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

        4/ Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego-------------

            Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego----

            walnego zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------


§ 30. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez podmiot---

         zwołujący zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------


§ 31. 1/ Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady nadzorczej lub osoba przez niego ---------

             wskazana, po czym z pośród z osób uprawnionych do głosowania wybiera się -------------------

             przewodniczącego obrad. ----------------------------------------------------------------------------------


        2/ Walne zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia -----

             obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


§ 32. 1/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ----------------

            pełnomocników. ---------------------------------------------------------------------------------------------


        2/ Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo-----

            głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki w okresie 3 dni powszednich ------------

            poprzedzających odbycie zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------

            Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem-------

            kosztów sporządzenia. --------------------------------------------------------------------------------------


        3/ Na Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona lista obecności zwierająca spis -----------

            uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących ---

            im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego Rady nadzorczej. ------------


        4/ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych -------------

            akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu  Spółek Handlowych lub-------

            niniejszy statut nie stanowią inaczej. ---------------------------------------------------------------------


       5/ Jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, jedna akcja daje na

            Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. ------------------------------------------------------


§ 33. 1/ Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile --------

            przepisy Kodeksu Spółek Handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----------------        2/ Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości dwóch --------

             trzecich oddanych głosów. --------------------------------------------------------------------------------


       3/ Uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego , połączenie lub likwidacji-----

            Spółki wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów. ----------------------------------


§ 34. 1/ Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o---

            odwołania członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do ------------------    

            odpowiedzialności i w sprawach osobistych objętych porządkiem obrad. Ponadto tajne----------

            głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do---------------

            głosowania.---------------------------------------------------------------------------------------------------

        2/ Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają----------

            zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. ---------------------------------------------------------------


§ 35.1/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : ------------------------------------------------------

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok- ubiegły, --------------------------------------------------------------------------------------

 1. udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, ----------------

 2. decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----------------------------------

 3. zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------------

 4. zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------

 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------------------

 6. połączenie i przekształcenie Spółki, ------------------------------------------------------------------

 7. likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po ----likwidacji, -------------------------------------------------------------------------------------------------

 8. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, ------------------------------------------------

 9. emisja obligacji, ------------------------------------------------------------------------------------------

 10. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, a także na zbycie lub wydzierżawienie----

     środków o wartości przekraczającej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, ---------------------

 1. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego-

      użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli

      nabycie miało by miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, --------------

        13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, -------           

        14.postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu-----

             Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, --------------------------------------------------------

        15.decydowanie o wykorzystywaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i ------

             przeznaczeniu kapitałów rezerwowych, -----------------------------------------------------------------

        16.wyrażenie zgody na zaciągnięcie w imieniu Spółki pożyczki, ustanowienie hipoteki, zastawu-

             na całości lub części przedsiębiorstwa lub majątki Spółki w wysokości przekraczającej--------

             wysokość kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------

        17.podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Statutu albo-----

              przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,

        18.postanopwienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu-------

             spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---------------------------------------------------------

        19.emisja obligacji zamiennych albo z prawem  pierwszeństwa----------------------------------------

        20.nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 363 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek-------

             Handlowych,-------------------------------------------------------------------------------------------------

        21. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki. -----------------------------------------------

    2/ Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 Walne Zgromadzenie  

         Wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady

         Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez

         Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ---


§ 36. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa -

        Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. ------------------------------------------------------


§ 2. IV.     GOSPODARKA   SPÓŁKI -----------------------------------------------------------


§ 37. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin,

        o którym mowa wyżej, ustala Zarząd i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. ----------


§ 38. 1/ Spółka prowadzi rzetelną gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie ---------------------

             z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności Spółki. ----

         2/ Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------

         3/ Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy-------------

             31 grudnia 1993r. -------------------------------------------------------------------------------------------


§ 39. Spółka tworzy następujące kapitały : ------------------------------------------------------------------------

        1. kapitał akcyjny, ----------------------------------------------------------------------------------------------

        2. kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------------------

        3. kapitały rezerwowe. -----------------------------------------------------------------------------------------


§ 40. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić

        i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz ---------      

        dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ---------------------------------


§ 41. 1/ Czysty zysk Spółki jest przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, a ponadto może być ----            

            w szczególności przeznaczony na : -----------------------------------------------------------------------

        1. inwestycje, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

        2. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, ---------------------------------

        3. dywidendę dla akcjonariuszy, -----------------------------------------------------------------------------

        4. inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. ---------------------------------------------


       2/ termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno--------

           nastąpić nie później niż w ciągu uchwały o podziale zysku. ------------------------------------------


V.     POSTANOWIENIA   KOŃCOWE -------------------------------------------------------------------------


§ 42. 1/ Spółka zamieszcza swe ogłoszenia  w gazecie lokalnej wybranej przez Zarząd. ------------------


        2/ Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach --

            dostępnych dla wszystkich pracowników. -------------------------------------------------------------


       


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2016
Dokument wytworzony przez: Zarząd Spółki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2016 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Barszczewska
Ilość wyświetleń: 688
08 sierpnia 2016 13:24 (Elżbieta Barszczewska) - Dodanie załącznika [krs_08082016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2016 12:25 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2016 12:23 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)