Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 
ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów,
tel: 62-78-41-689
www.pkwieruszow.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Szpitalna i ul. Kordeckiego w miejscowości Wieruszów.

Zakres robót obejmuje:

1). Kanał deszczowy o średnicy DN500 w ulicy Szpitalnej oraz Kordeckiego z rur PVC SN12 lite – długość 292,42 m

2). Studnie rewizyjne betonowe BS DN1200 z włazem DN600 typu ciężkiego – 8 kpl.

3). Wpusty uliczne DN500 z osadnikiem 0,5m -  7 kpl.

4).  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drógowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 22.04.2016

WADIUM:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące zł)

PROCEDURA:

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:   http://bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl

2) Termin składania ofert: 26.01.2016 r  godz. 10:00

3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

POSTĘPOWNIE: nie objęte ustawą PZP

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2016 21:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Barszczewska
Ilość wyświetleń: 1101
15 stycznia 2016 21:37 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 21:37 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 21:37 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)