Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów,
tel: 62-78-41-689

www.pkwieruszow.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownią ścieków w ul. Mirkowska w Wieruszowie.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej sieci głównej PVC Ø200 - 468,1mb
2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej sieci przyłączne PVC Ø160– 198,4 mb
3. Wykonanie kolektora tłocznego Ø63 – 98,4 mb
4. Wykonanie studni betonowych rozprężnych.2 szt.
5. Wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych Ø1000 - 5 szt.
6. Wykonanie studzienek inspekcyjnych PVCØ425 - 16 szt.
7. Wykonanie studzienek inspekcyjnych PVC Ø600- 1 szt.
8. Wykonanie i montaż przepompowni ścieków Ø1200 - 1 szt.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZTERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.05.2016


WADIUM:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium wysokości 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy zł)PROCEDURA:

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl

2)Termin składania ofert: 29.01.2016 godz. 10:00

3)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

POSTĘPOWNIE: nie objęte ustawą PZP


 


 


Prezes Zarządu

/-/ Andrzej Kiedos

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2016 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Barszczewska
Ilość wyświetleń: 1397
18 stycznia 2016 22:42 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2016 22:42 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2016 22:42 (Elżbieta Barszczewska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)