Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
ul. Bareły 13, 98-400 Wieruszów,
tel: 62-78-41-689

www.pkwieruszow.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa  kanalizacji sanitarnej w m: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap

Zakres robót obejmuje:

  1. kolektor grawitacyjny z rur PVC Ø200 o dł.  1 512,00 mb
  2. kolektor grawitacyjny z rur PVC Ø315 o dł. 2 221,00 mb
  3. odcinki sieci od głównego kanału do granic posesji z rur PVCØ160 o dł. 1034,00 mb (169 szt.)
  4. studnie betonowe rewizyjne Ø1000 mm w ilości 49 szt.
  5. studnie tworzywowe rewizyjne PVC Ø425 mm w ilości 68 szt.
  6. studnie tworzywowe przyłączeniowe PVC Ø315 mm w ilości 169 szt..
  7. przepompownia ścieków w ilości 1 szt.
  8. ogrodzenie przepompowni ścieków
  9. roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZTERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.11.2017

WADIUM:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium wysokości 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)PROCEDURA:

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - postępowanie prowadzone będzie w ramach zamówień sektorowych o wartości poniżej 5 225 000 EURO dla robót budowlanych

(według Procedury udzielania podprogowych zamówień sektorowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskie zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującej w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieruszowie S.A.)2) Kryteria oceny ofert:

       Nazwa kryterium          Waga
 1)   Cena brutto                 90 pkt

 2)   Gwarancja                   10 pkt
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl

2)Termin składania ofert: 06.02.2017r.  godz. 12:00

3)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
 


 


 


Prezes Zarządu

/-/ Andrzej Małys

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-01-2017
Dokument wytworzony przez: Zarząd Spółki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Stanek
Ilość wyświetleń: 1891
19 stycznia 2017 13:05 (Łukasz Stanek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 12:56 (Łukasz Stanek) - Dodanie załącznika [przepompownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 12:55 (Łukasz Stanek) - Dodanie załącznika [siw_po_zmianie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)