Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”

 

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

ul. B-pa ST. Baryły 13

98-400 Wieruszów

e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”z podziałem na następujące części:

Część I – Dostawa armatury i pozostałych materiałów

Część II – Dostawa rur

 1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części (I, II) do 06.08.2018 r.

  1. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 10%.

  2. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dostawy poszczególnych materiałów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

4.1. Oferent poda w ofercie cenę brutto za dostawę całości zadania wymienionego w części I, II. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową na daną część i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na poszczególne zadanie zostanie podpisana umowa.

4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zgodnie ze specyfikacją zamówienia

4.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

 1. pkt. 1. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 2. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

  • zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,

  • złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

6.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

6.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 6. została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.

 1. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.  (sekretariat), ul. B-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów do dnia: 30.07.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:

OFERTA

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241

Termin składania ofert 30.07.2018 r. godz. 12:00

Nie otwierać przed 30.07.2018 r. godz. 12:15

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.  ul. B-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów w dniu: 30.07.2018 r. do godz. 12:15.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:. Kierownik Zakładu Remontowo Budowlanego Wodociągów i Kanalizacji – Agnieszka Fronia tel. 062 78 41 689 wew. 28

 3. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik 1.1.

Załącznik 1.2.

Załącznik 2. Wzór umowy dostawy

Załącznik 3. Formularz ofertowy

 

Prokurenci:

mgr inż. Agnieszka Fronia

mgr Sylwia Wojcieszak

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zarząd Spółki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Stanek
Ilość wyświetleń: 473
26 lipca 2018 09:09 (Łukasz Stanek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 09:07 (Łukasz Stanek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2018 08:50 (Łukasz Stanek) - Opublikowanie dokumentu.