Komunikaty - archiwum

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie SA

Ogłoszenie

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

o konkursie na stanowisko Członka Zarządu

Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie

Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruszowie.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr 3/2012 z dnia 14 września 2012 r. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.

 1. Kandydaci winni spełniać następujące wymogi:
 2. mieć ukończone studia wyższe;
  1. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym;
  2. posiadanie pełni praw publicznych;
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

      5. nie podleganie ograniczeniom lub zakazem zajmowania stanowisk na członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

 1. Zgłoszenie należy składać w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. ul. b-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszów.

            Zgłoszenie winno odpowiadać wymogom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych Spółkach handlowych Dz.U. nr 55 poz. 476 i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171 poz. 1347 z późn. zm.)

            Do zgłoszenia kandydaci winni dołączyć w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie (pod rygorem odrzucenia oferty) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (dyplom ukończenia studiów, staż pracy) oraz zaświadczenie o niekaralności.

            W toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  1. otwarcie i kwalifikacje ofert;
  2. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami;

      Na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną zaproszeni pisemnie.

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

a)    Zasady funkcjonowania Spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw komunalnych.  Podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

b)    Zagadnienia w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości.

c)    Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników

 1. Informacje na temat działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. będą dostępne w siedzibie Spółki przy ul. b-pa Bareły 13, 98-400 Wieruszowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.
 2. Osoby składając ofertę będą nią związane do dnia  zakończenia konkursu.
 3. O wynikach konkursu i wyborze kandydata osoby, które złożyły oferty zostaną powiadomione pisemnie, w terminie 7 dni licząc od daty jego zakończenia.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                  Anna Czechowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2012 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Mączka
Ilość wyświetleń: 1446
20 września 2012 08:18 (Lech Mączka) - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2012 08:15 (Lech Mączka) - Dodanie dokumentu.