Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."; Numer ogłoszenia: 208030 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

Wieruszów: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.
Numer ogłoszenia: 208030 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. , ul. Biskupa Bareły 13, 98-400 Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0-62 7841689, faks 0-62 7841630.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkwieruszow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  www.bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590 w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego i zimowego) do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. (ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów), w szacunkowej ilości 50.000 litrów. 2.Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 ze zm.). 3.Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 243, poz. 2063 ze zm.). Cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do zbiornika magazynującego na paliwo, który posiada Zamawiający. 4.Zamawiający dysponuje zbiornikiem magazynującym na paliwo typu FuelMastar 5000l o pojemności 5.000 litrów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostawy paliw, w oparciu o aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 2.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany olej napędowy spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 ze zm.) oraz wymagania normy jakościowej PN-EN 590 - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 3.Kartę charakterystyki oleju napędowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 622 ze zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że są one korzystne dla Zamawiającego i dotyczą choćby jednej z następujących kwestii: obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw wykonywanych na podstawie niniejszej umowy nie przekraczającego jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy i powodującego jednocześnie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.; ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.; ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów; pok. nr 18 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zarząd Spółki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2013 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Mączka
Ilość wyświetleń: 1251
29 maja 2013 11:01 (Lech Mączka) - Dodanie załącznika [zal_nr_6__oswiadczenie_art_26_iii.doc] do dokumentu.
29 maja 2013 11:01 (Lech Mączka) - Dodanie załącznika [zal_nr_5__wzor_umowy_iii.doc] do dokumentu.
29 maja 2013 11:01 (Lech Mączka) - Dodanie załącznika [zal_nr_4__oswiadczenie_o_jakosci_iii.doc] do dokumentu.