Przetargi - archiwum

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych oraz kosztorysu inwestorskiego dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna.


                                                                                                                           

                                                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych oraz kosztorysu inwestorskiego dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna.


I. Informacja o zamawiającym.
Zamawiającym są poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe wymienione w dalszej części specyfikacji, w imieniu których działa firma zarządzająca tj. 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna 
98-400 WIERUSZÓW ul. b-pa St. Bareły 13
NIP 619-000-80-76; tel. 062 7841689; adres e-mail pkomsa@poczta.onet.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058).

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji.
Przedmiotem zamówienia jest:
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wymienionych poniżej w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 poz. 1459 z 2008 roku) oraz o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43 poz. 346 z 2009 roku).
 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty termomodernizacyjne przewidziane do wykonania w audycie energetycznym dla poszczególnych budynków potrzebnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.

Wykaz budynków wielorodzinnych na terenie Wierszowa podlegających opracowaniu:
Lp.;  Adres budynku;            Wymiary w rzucie;   Ilość kondygnacji; Pow. użytkowa [m2];  Kubatura [m3]
1    Ul. Rynek 27-29              54,38x9,30                      3                        1127                          4240
2    Ul. Świerczewskiego 8    41,78x9,30                   3                          790                          3260
3    Ul. Dąbrowskiego 1-7     44,0x12,10                    5                        1869                          7320
4    Ul. 19-go stycznia 6-10   50,75x10,70                   5                         2079                          7470
5    Ul. Mickiewicza 2             18,48x1649                    5                         1150                          4420
6    Ul. Warszawska 2           20,53x11,74                   3                           568                          1990
7    Ul. Szkolna 2                   31,30x11,30                   3                           799                          2970
8    Ul. Szkolna 4                   31,30x11,30                   3                           801                          2970

Wszystkie w/w budynki zostały wybudowane w latach 60-70 tych ubiegłego stulecia - zamiawiający posiada dokumentację projektową tych budynków w formie papierowej wystarczającą do sporządzenia w/w przedmiotu zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2009 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 mają osobowość prawną tzn. co najmniej zarejestrowaną działalność gospodarczą w urzędzie właściwym co do miejsca zamieszkania;
 posiadają uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych;
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania;
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.
Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

V. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
 Dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 Dokument potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień audytorskich oraz członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych aktualny na dzień składania oferty. 
 Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 Wykaz sporządzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat audytów termomodernizacyjnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane i Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premię termomodernizacyjną. W wykazie należy podać dane kontaktowe (nazwa, adres i numer telefonu) do instytucji zlecających wykonanie audytów w celu umożliwienia weryfikacji podanej listy – załącznik Nr 2
 Zatwierdzony podpisem Wykonawcy wzór umowy ( załącznik Nr 3)  

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z orginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do podpisania oferty). 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest przedstawiciel Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. pan Wiesław Pietras – tel. kontaktowy 062 7841689 wew. 11 lub tel. kom. 660725400.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty i kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 Cena podana przez wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie, chyba, że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej, w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie. Dotyczy to w szczególności ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych budynków.

 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie IV.

VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego S.A. w Wieruszowie ul. Biskupa Bareły 13 do dnia 8 maja 2009 roku , do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera – decyduje godzina doręczenia przesyłki.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 8 maja 2009 roku o godzinie 10.30.

IX. Oznakowanie oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne SA
Ul. Biskupa Bareły 13
98-400 WIERUSZÓW
oraz posiadać oznaczenie:
OFERTA na wykonanie audytu energetycznego budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Wieruszowie

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.


Wykaz załączników:

1. Formularz Ofertowy Wykonawcy - załącznik Nr 1;
2. Wykaz sporządzonych audytów termomodernizacyjnych – załącznik Nr 2;
3. Wzór umowy – załącznik Nr 3.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.04.2009 roku
Dokument wytworzony przez: Zarząd Spółki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesław Pietras - Prokurent Spółki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2009 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Mączka
Ilość wyświetleń: 8923
24 kwietnia 2009 11:51 (Lech Mączka) - Zmiana treści dokumnetu.
24 kwietnia 2009 11:50 (Lech Mączka) - Zmiana treści dokumnetu.
24 kwietnia 2009 11:48 (Lech Mączka) - Zmiana treści dokumnetu.