Przetargi - archiwum

„Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego niezbędnych do wykonania kolektora sanitarnego w m. Wyszanów, gm. Wieruszów”

Wieruszów: ZRB/1/08/09

Numer ogłoszenia: 299228 - 2009; data zamieszczenia: 31.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. , ul. Biskupa Bareły 13, 98-400 Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0-62 7841689, faks 0-62 7841630.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZRB/1/08/09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego, niezbędnych do wykonania kolektora sanitarnego( typu: przewody rurowe, złączki, kolana systemowe, przepompownie itp) o wartości około 130.000euro..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.16.00.00-9, 44.16.32.00-2, 44.60.15.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawa nakłada na nich obowiązek posiadania takich uprawnień tj. : a) posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami w zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. : a) należycie wykonali dostawy o podobnym charakterze tj. dostawy materiałów instalacyjnych sieci c.o. i c.w.u. na kwotę min. 100 tys. zł brutto w skali jednego roku w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków zawartych w pkt VI SIWZ. - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ), - wykaz dostaw o podobnym charakterze ( materiały instalacyjne sieci c.o. i c.w.u. ) w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz ten musi być udokumentowany informacjami o należytym wykonaniu przedmiotowej dostawy - np. referencje, protok. odbioru, zapłacone faktury, itp. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 u. Pzp. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 24 u. Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe dokumenty adekwatnie do pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_pk_wieruszow.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 98-400 Wieruszów, ul. B-pa Bareły 13, ZRB pok. nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 98-400 Wieruszów, ul. B-pa Bareły 13, ZRB, pok. nr 8.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2009
Dokument wytworzony przez: Zakład Remontowo - Budowlany
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: K. Zając
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2009 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lech Mączka
Ilość wyświetleń: 2912
22 września 2009 07:28 (Lech Mączka) - Zmiana treści dokumnetu.
22 września 2009 07:27 (Lech Mączka) - Zmiana treści dokumnetu.
01 września 2009 11:15 (Lech Mączka) - Dodanie załącznika.